Znaczna część osób rozwiedzionych, która przyjęła nazwisko współmałżonka, po rozwodzie pragnie powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Jest to jak najbardziej możliwe, relatywnie proste i wiąże się tylko z niewielkimi kosztami. Możliwości zmiany nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa są dwie: pierwsza, to szczególny tryb zawarty w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, przewidziany specjalnie dla osób pragnących powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Drugie rozwiązanie to tryb administracyjny, uregulowany w ustawie O zmianie imienia i nazwiska. Omówmy po kolei obydwie z tych opcji.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może każdy z małżonków, który zmienił swoje dotychczasowe nazwisko w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Na gruncie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w aktualnym brzmieniu, uczynić może to zarówno kobieta, jak i mężczyzna.

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że wyrok rozwodowy stał się już prawomocny. Uprawomocnienie następuje w terminie 21 dni od daty wydania wyroku. Dopiero wówczas właściwy Sąd wystawi odpis wyroku, który zawierać będzie informację o jego prawomocności. Przed uprawomocnieniem się orzeczenia powrót do nazwiska jeszcze nie będzie możliwy.

Złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa jest możliwe w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po przekroczeniu tego terminu powrót do nazwiska nie będzie możliwy. Oświadczenie takie składa się przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Czynność ta nie wymaga posiadania żadnych szczególnych dokumentów oprócz dowodu osobistego. Jeżeli jednak takowe oświadczenie składane będzie w innym USC, niż USC właściwe do sporządzenia aktu małżeństwa, należy również mieć wiedzę dotyczącą daty i miejsca sporządzenia aktu małżeństwa. Warto również zabrać ze sobą swój egzemplarz orzeczenia o rozwodzie. Ponadto, należy jeszcze przedstawić kierownikowi USC dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 11 zł.

Co ważne, że w niniejszym trybie możliwy jest tylko powrót do nazwiska noszonego bezpośrednio przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeżeli więc np. kobieta zawierająca małżeństwo nosiła w dniu ślubu nazwisko po pierwszym mężu, powrócić będzie mogła tylko i wyłącznie do tego właśnie nazwiska. Powrót do nazwiska rodowego nie będzie możliwy.

Warto nadmienić, że oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć także przed Konsulem.

Tryb administracyjny

Jeżeli termin 3 miesięcy na powrót do nazwiska został z jakichkolwiek względów przekroczony, zmiana nazwiska jest możliwa tylko w trybie administracyjnym. Należy w takiej sytuacji złożyć stosowny wniosek o zmianę nazwiska u wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wymaga on uzasadnienia, bowiem kierownik USC może dokonać takiej zmiany tylko i wyłącznie z ważnych względów. Wiąże się to również z nieco większą opłatą, wynoszącą 37 złotych.

Taka forma zmiany nazwiska pozwala jednak na nieco szersze spektrum dokonania tejże zmiany. Możliwy jest np. powrót do nazwiska rodowego przez kobietę, która przed zawarciem związku małżeńskiego nosiła nazwisko odziedziczone po pierwszym współmałżonku.

Zmiana nazwiska w takim trybie wiąże się z wydaniem przez kierownika USC decyzji o zmianie nazwiska, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów decyzja kierownika będzie negatywna, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody. Odwołanie składa się w terminie 14 dni za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji . W tym przypadku czyni się to poprzez Urząd Stanu Cywilnego.

Bez względu na to, w jakiej formie dokonana została zmiana nazwiska, należy koniecznie pamiętać o wymianie wszystkich dokumentów, takich jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny.

Kancelaria Prawna WMC

ul. Ruska 18/31
50-079 Wrocław
Tel. 733 555 333
Strona www: https://wmc.com.pl/zmiana-nazwiska-po-rozwodzie/